«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Condicions
Integrants del Fòrum
En poden formar part totes aquelles persones que tinguin una relació professional o personal amb les arts, les lletres i els diferents àmbits de la cultura en el sentit més ampli.

Inscripcions al Fòrum
Gratuïta. Pertànyer al Fòrum no implica tampoc haver de pagar cap quota. La inscripció cal fer-la per correu electrònic indicant les dades personals (Nom, cognoms, adreça completa, telèfon, fax, correu electrònic, professió que exerceix i àmbit professional cultural al qual pertany). Les dades són de caràcter intern. El Fòrum es compromet a no fer-ne cap ús públic.

Drets i obligacions dels membres del Fòrum
a) Els membres del Fòrum podran fer públiques les seves opinions sobre el món de la cultura a través de les Circulars informatives.
b) Rebran periòdicament per correu electrònic, en llistes de subscripció "suprimides" per a l'ús col.lectiu, les Circulars amb les informacions, opinions i comentaris procedents dels diferents integrants del Fòrum.
c) Els articles d'opinió hauran d'anar forçosament signats. Cal que siguin enviats sempre per correu electrònic.
d) El Fòrum no es responsabilitzarà de les opinions personals signades. Les informacions caldrà que siguin contrastades i se citin sempre les fonts de les quals es parteix.
e) Periòdicament, el Fòrum convocarà debats virtuals sobre temes d'interès general, així com enquestes sobre qüestions de caràcter públic.
f) Els membres inscrits formalment al Fòrum seran convocats personalment en tertúlies de treball sempre que hi hagi un tema per debatre i fer públic col.lectivament que exigeixi el parer, l'estudi, la discussió i el consens de la majoria.
g) Pertànyer al Fòrum no implica assumir com a pròpies totes les opinions i informacions que es difonguin per iniciativa de la resta de membres.
h) La pertinença formal al Fòrum no es farà pública si els seus integrants no ho autoritzen.


Reserves al dret d'expressió del Fòrum
El consell fundador del Fòrum es compromet a vetllar perquè les opinions expressades en les Circulars, les informacions i els comentaris que es difonguin facilitades pels diversos membres del Fòrum mantinguin les normes de respecte envers tots els altres, sense que això coaccioni el legítim dret d'expressió i la responsabilitat personal dels seus autors.

Circulars informatives mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |