Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3603 - 26/03/2002


Departament de Cultura

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]
ORDRE

ORDRE

CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana.

L’article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, estableix una deducció, a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per donatius a favor de fundacions i associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el Departament de Cultura.

La disposició addicional tercera de la mateixa Llei estableix que el Departament de Cultura ha d’elaborar en el termini de sis mesos el cens d’entitats a què es refereix l’article 1, el qual ha de ser objecte de revisió anual.

Amb la finalitat de complir la disposició esmentada,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1  L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment d’elaboració i actualització del Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana previst a l’article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (en endavant, el Cens).

1.2  S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen les actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.

Article 2

Sol·licituds d’inclusió en el Cens

2.1  Poden sol·licitar la inclusió en el Cens les fundacions i les associacions que estiguin constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què presenten la sol·licitud i que tinguin prevista expressament en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana també abans de la data indicada.

2.2  Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Política Lingüística i poden presentar-se al registre del Departament de Cultura (Rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), als serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.3  El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de gener al 30 d’abril de cada any.

Article 3

Documentació

3.1  Amb les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent:

a) Els estatuts de l’entitat.

b) Fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud i documentació acreditativa de la representació amb què actua.

c) Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana dutes a terme per l’entitat durant l’any anterior a la sol·licitud. Les entitats de constitució recent que no disposen de la memòria indicada han d’aportar el pla de les activitats de foment de la llengua catalana previstes per a l’any en què presenten la sol·licitud.

3.2  La Direcció General de Política Lingüística pot requerir les entitats sol·licitants perquè aportin la documentació complementària que sigui necessària per dictar resolució.

Article 4

Resolució

El determini sobre la inclusió d’entitats en el Cens es fa mitjançant una resolució anual de la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, en la qual s’han de resoldre totes les sol·licituds presentades.

La resolució s’ha de publicar al DOGC i s’ha de notificar a les entitats sol·licitants en el termini de tres mesos des de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució produeix efectes des de l’1 de gener de l’any en què es dicta.

Article 5

Obligacions de les entitats incloses en el Cens

5.1  Totes les fundacions i les associacions incloses en el Cens han de presentar a la Direcció General de Política Lingüística cada any, en el termini previst a l’article 2.3, una memòria que acrediti el compliment de la finalitat de foment de la llengua catalana durant l’any anterior.

5.2  Les fundacions i les associacions incloses en el Cens que modifiquin o suprimeixin la previsió relativa a la finalitat de foment de la llengua catalana en els seus estatuts ho han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística abans del 30 d’abril de l’any següent a la modificació.

Article 6

Exclusions del Cens

6.1  L’exclusió d’una entitat del Cens es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i pot produir-se per alguna de les causes següents:

a) Per incompliment de les obligacions previstes a l’article 5, o perquè l’entitat ha deixat de tenir o de complir la finalitat de fomentar la llengua catalana.

b) Per sol·licitud de baixa voluntària d’una entitat, que s’ha de presentar en el termini previst a l’article 2.3.

6.2  En el supòsit previst en la lletra b) de l’apartat 1, la resolució sobre l’exclusió de les entitats en el Cens s’ha d’incloure en la resolució anual a què fa referència l’article 4.

Article 7

Publicitat del Cens

La Direcció General de Política Lingüística dóna publicitat al Cens vigent a la seu de la Direcció General (Passatge de la Banca 1-3, 080002 Barcelona) i a la pàgina d’Internet http://cultura.gencat.es/llengcat/.

Disposició transitòria

L’any 2002 el termini per sol·licitar la inclusió en el Cens és de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

(02.045.145)