logo

Gabinet de Comunicació

Fundat el 1987

¿Sabíeu que...


  El dret de reproducció té vigència fins 70 anys després de la mort de l'autor


  ¿Què és el dret de reproducció?
  És el dret que li correspon al titular d'una obra protegida per la Llei de Propietat Intel.lectual a autoritzar la seva reproducció total o parcial.

  ¿Què estableix la Llei de Propietat Intel.lectual?
  La Llei estableix que correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra en qualsevol forma i, en especial --entre altres--, el dret de reproducció. No podran realitzar-se reproduccions sense l'autorització de l'autor, tret dels casos previstos en la Llei (Art. 17 LPI).

  ¿Quina durada té aquest dret?
  És vigent durant tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva mort o de la declaració de la seva defunció (Art. 26 LPI). Transcorregut aquest temps, l'obra passa a domini públic.

  ¿Quan és necessària l'autorització per reproduir una obra?
  Requereixen l'autorització aquelles còpies que es realitzin amb ànim de lucre o per a ús col.lectiu i aquelles que es fan en establiments dedicats a la reproducció per al públic o que tinguin equips a la seva disposició per efectuar-les.

  ¿Quan no és necessària l'autorització per reproduir una obra?
  En general, quan la reproducció sigui per a ús privat del qui realitza la còpia i aquesta no és objecte d'utilització col.lectiva ni lucrativa (Art. 31 LPI). Tampoc no requereixen autorització les disposicions legals o els reglaments, resolucions d'òrgans jurisdiccionals (sentències, actes, etc.) acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, i les traduccions oficials dels textos anteriors.

  ¿Qui ha de sol.licitar l'autorització?
  Aquell que obtingui un benefici econòmic amb les còpies de material protegit (empresa, societat mercantil, etc.) com també aquells que realitzen les còpies per a ús col.lectiu i els establiments que posen a disposició del públic màquines reproductores (biblioteques, centres educatius, etc.). A la vegada, qui necessiti la còpia ha de buscar l'establiment autoritzat per reproduir legalment.

  ¿Qui concedeix l'autorització?
  CEDRO, com a entitat que gestiona de manera col.lectiva a l'Estat espanyol els drets de reproducció reprogràfica d'autors i editors. CEDRO representa més del 90% de la producció editorial espanyola i els interessos d'autors i editors estrangers, en virtut d'acords de representació recíproca, signats amb entitats homòlogues d'altres països.

  ¿En què consisteix aquesta autorització?
  És una llicència que faculta a qui l'obté a reproduir, amb determinades condicions i limitacions, el repertori de CEDRO, integrat per les obres dels seus associats. Aquesta llicència es concedeix sota una remuneració econòmica, que posteriorment l'entitat distribueix entre els corresponents titulars de drets d'autor.

  ¿Quan es disposa de la llicència, es pot reproduir una obra completa?
  No. En la majoria dels casos, la llicència autoritza la reproducció de fins a un 10% d'una obra. Si es tracta d'un treball o d'un article d'una publicació periòdica, permet superar aquest percentatge.

  .
  [Dades facilitades pel Centro Español de Derechos Reprogràficos (Cedro), entitat de gestió que vetlla pel control dels drets de reprografia il.legal de llibres i partitures.]

[Dalt] | [¿Sabíeu que...?] | [Home]