logo

Escornalbou
Associació Cultural

Fundada el 1987

Estatuts


  Capítol I.- Denominació, finalitats i duració

  Art. 1.- L'associació objecte dels presents Estatuts es denominarà ESCORNALBOU ASSOCIACIÓ CULTURAL.

  Art. 2.- L'associació tindrà caràcter eminentment cultural, sent el seu objectiu primordial la divulgació de la cultura catalana en els seus diferents vessants: literatura, folklore, art, llengua, etc...

  L'associació pretén aconseguir les seves finalitats organitzant cursos, conferències, col.loquis, activitats d'esplai, editant publicacions i per qualsevol altre mitjà similar.

  Art. 3.- L'associació fixa el seu domicili al c/ Monterols, 10 - 1r., de la ciutat de Reus. (A partir del 28 de juny del 2001, segons acord pres en l'última assemblea general, al carrer de la Vinyeta, s/n, de la població de Duesaigües (Baix Camp).

  Art. 4.- L'associació es constitueix per temps il.limitat.

  L'àmbit d'actuació de l'associació serà la comarca del Baix Camp. (Dintre del territori de Catalunya, des del 28 de juny del 2001, segons acord pres en l'última assemblea general).


  Capítol II.- Dels drets i obligacions dels associats

  Art. 5.- Podran ser socis totes les persones, amb residència a la comarca del Baix Camp (de tot el territori de Catalunya, a partir del 28 de juny del 2001, segons acord de l'última assemblea general) que acceptin el contingut dels presents Estatuts.

  Art. 6.- Per ser soci caldrà la presentació per dos socis i l'acceptació de la Junta Directiva.

  Art. 7.- Els socis podran donar-se de baixa de l'associació en qualsevol moment.

  Els socis hauran de ser donats de baixa de forma forçosa de l'associació per la Junta Directiva, pels següents motius:

  a) Quan infringeixin de manera greu el tarannà de l'associació, els presents Estatuts o els acords de l'Assemblea dels socis.

  b) Quan deguin a l'associació un nombre de quotes que la Junta Directiva consideri excessiva i, requerits per al seu abonament, no el facin efectiu en el termini que els hagi estat concedit.

  Art. 8.- Els acords de la Junta Directiva en matèria d'admissió i baixa forçosa de socis, seran apel.lables davant de l'Assemblea de socis, la qual els resoldrà en la primera reunió que celebri després de l'apel.lació.

  L'apel.lació sols serà possible dins dels 10 dies naturals posteriors a la notificació de l'acord per la Junta Directiva.

  Art. 9.- Els socis tindran dret a participar en totes les activitats de l'associació, amb les úniques limitacions que imposi l'Assemblea.

  Tots els socis majors de 18 anys, tindran dret a participar amb veu i vot en totes les sessions de l'Assemblea, i a ésser electors i elegibles.
  Tots els socis tenen l'obligació de contribuir econòmicament a les despeses de l'associació, amb el pagament de les quotes periòdiques que estableixi l'Assemblea.


  Capítol III.- De l'administració i òrgans de l'associació

  Art. 10.- L'Assemblea de socis és l'Organ Suprem de l'associació i hi estarà supeditat qualsevol altre òrgan d'aquesta.

  L'Assemblea de socis té poder de decisió sobre qualsevol qüestió que afecti l'associació i, en especial, sobre les que li atribueixin els presents Estatuts.

  Art. 11.- Les sessions de l'Assemblea de socis poden ser ordnàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries es celebraran anualment, dins del mes de gener. Les sessions extraordinàries se celebraran sempre que així ho acordi la Junta Directiva o ho sol.liciti un nombre de socis que representi, com a mínim, el 10% de la totalitat dels que tenen dret a vot. En la sol.licitud es farà constar l'assumpte que haurà de tractar-se en l'Assemblea, la qual serà convocada dins dels trenta dies naturals següents a la presentació de la petició.

  Art. 12.- En les sessions ordinàries la Junta Directiva donarà compte de la seva gestió a l'Assemblea de socis, i li sotmetrà l'estat de comptes i el projecte pressupostari per l'exercici següent. Serà també dins de la sessió ordinària que l'Assemblea elegirà els membres que correspongui a la Junta Directiva.

  Art. 13.- En les seves sessions l'Assemblea tan sols examinarà aquells punts que hagin estat inclosos en l'ordre del dia.

  Art. 14.- Les sessions de l'Assemblea seran convocades amb un mínim de 15 dies d'antelació, mitjançant una carta certificada dirigida a cada soci que contindrà necessàriament:

  1) La data de la sessió a celebrar i, pel cas que no hi hagués quorum, la data de la sessió a celebrar en segona convocatòria.

  2) L'ordre del dia de la sessió a realitzar.

  3) En el cas de que es tracti de sessió ordinària, es farà constar també l'estat de comptes i el projecte pressupostari.


  Art. 15.- L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en la primera convocatòria quan hi assisteixin, com a mínim, la meitat dels socis amb dret a vot i, en la segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

  L'Assemblea serà moderada i dirigida pel President de la Junta Directiva i, en el seu defecte, pel membre de la Junta que prèviament hagi estat designat per aquesta.

  En cas d'empat en els debats de l'Assemblea, decidirà el vot del President, o del seu substitut.

  Així mateix, el President o la persona que aquest designi estendrà acta de la sessió, que haurà de ser aprovada per la mateixa Assemblea.


  Art. 16.- L'associació serà administrada per la Junta Directiva, sota el control de l'Assemblea.

  Art. 17.- La Junta Directiva estarà integrada per 3 o 5 socis dels que tenen dret a vot, tots ells escollits per l'Assemblea.

  Art. 18.- Els membres de la Junta Directiva seran elegits per un període de 2 anys, amb llibertat de reelecció.

  La renovació dels membres de la Junta Directiva s'efectuarà cada any, cessant 2 o 3 membres, segons que la Junta sigui de 3 o de 5 membres, designats per acord o, en tot cas, per sorteig.


  Art. 19.- Correspon a la Junta Directiva, en general, tot allò que faci referència a la bona administració de l'associació i, en especial, les següents atribucions:

  a) La representació judicial i extrajudicial de l'associació. La Junta Directiva nomenarà entre els seus membres un President, que ostentarà per si sol la representació de l'associació. La Junta Directiva també escollirà un Secretari i un Tresorer.

  b) Interpretar els Estatuts i resoldre els casos que no hi siguin previstos, sense perjudici del que pugui decidir l'Assemblea de socis.

  c) Convocar les sessions de l'Assemblea d'acord amb allò establert en els presents Estatuts.

  d) Admetre nous socis i decidir sobre la seva baixa.

  e) Executar els acords adoptats per l'Assemblea.

  f) Elaborar els estats de comptes i els projectes pressupostaris a sotmetre a la sessió ordinària de l'Assemblea de socis.


  Art. 20.- La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop cada mes.


  Art. 21.- Tots els òrgans de l'associació hauran de tenir un funcionament democràtic, d'acord amb la Legislació vigent.


  Capítol IV.- Dels mitjans econòmics de l'associació

  Art. 22.- L'associació disposarà dels següents mitjans econòmics:

  a) El patrimoni fundacional de 1.000.-- ptes. (mil pessetes), constituït per l'aportació dels socis fundadors.

  b) Les quotes periòdiques satisfetes pels associats.

  c) Subvencions o donatius.

  d) Qualsevol altre ingrés lícit.


  Art. 23.- El límit inicial del pressupost serà de 100.000.-- ptes. (cent mil pessetes).

[Tornar a dalt]