logobou

Escornalbou
Associació Cultural

Fundada el 1987

Resolució


  Vista la sol.licitud del senyor Andreu Sotorra Agramunt i d'altres per tal que sigui inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat la denominada ESCORNALBOU ASSOCIACIÓ CULTURAL, de Reus (Tarragona) i que, a l'expedient, hi figuren l'Acta de Constitució i els Estatuts, dels quals resulta:
  1. Que la denominació proposada no és idèntica ni es pot confondre amb la de cap altra associació registrada.
  2. Que els seus fins són: La divulgació de la cultura catalana en les diferents vessants: literatura, folklore, art, llengua, etc... L'associació pretén aconseguir les seves finalitats organitzant cursos, conferències, col.loquis, activitats d'esplai, editant publicacions i per qualsevol altre mitjà similar.
  3. Que ha fixat el domicili a Reus (Tarragona), C/ Monterols, 10, 1r.
  4. Que les seves funcions s'exerciran principalment dintre del territori de Catalunya.
  5. Que es determinen els drets i els deures dels associats, el procediment de llur admissió i cessament, la direcció i organització de l'entitat, el patrimoni i els recursos econòmics i l'aplicació que ha de donar-se als béns en cas de dissolució.
  Vistos: 1) L'article 22 de la Constitució i l'article 9, punt 24, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; 2) la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964 i disposicions complementàries; 3) el Reial-decret 3526/1981, de 29 de desembre; el Decret de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 159/1984, de 19 de juny, i l'Ordre del Conseller Adjunt a la Presidència de 20 d'abril de 1982;
  Atès que s'han complert les disposicions vigents en la tramitació d'aquest expedient i que aquesta Direcció General és competent per resoldre sobre la procedència de la inscripció sol.licitada;
  Atès que l'Associació denominada ESCORNALBOU ASSOCIACIÓ CULTURAL de Reus (Tarragona) compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per ésser considerada com una manifestació del dret d'associació reconegut a la Constitució, i, per tant, és procedent que sigui inscrita en el registre corresponent,

  HE RESOLT:

  Inscriure l'associació esmentada en el Registre d'Associacions de la Generalitat, en el qual se li atribueix el núm. 1451, de la Secció 1a del Registre de Tarragona.

  Barcelona, 31 de juliol del 1987

  EL DIRECTOR GENERAL,
  Signat: Miquel Billoch i Barceló.[Tornar a dalt]