clown

«Estiraboli»
Humor digital

Any XIX - 2019

Gràcies i desgràcies
de les Bases
dels Premis Literaris


tiopepe


  Hola!, aquesta és una pàgina que dissecciona amb lupa el redactat de les bases dels premis literaris. Milers de criteris corresponents als milers de convocatòries que creen un autèntic desori entre els milers d'aspirants a guanyar un premi. Totes les gràcies i totes les desgràcies no van mai soles. Per això, cada clàusula que llegireu en aquesta pàgina corre el perill de ser copiada, imitada, revisada i augmentada, per a més desesperació dels afeccionats a escriure en ordinador, imprimir, enquadernar, fer paquets, enviar folis i folis, llapis de memòria, cedés o PDF's per correu electrònic als mai prou ben valorats voluntaris que accepten fer de jurat d'un premi ni que sàpiguen que potser no llegiran mai cap original.  Extret de les bases del I Premi de poesia «Torre de Piles» 2018

  La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en la col·lecció Paraules en silenci d’Edicions del Sud en nombre de 1.000 exemplars, dels quals la persona autora en rebrà 100 en concepte de drets d’autoria, i la posterior difusió i distribució.  Extret de les bases del Concurs Núvol de Contes 2018

  Ningú podrà votar el seu propi conte. Els autors que no ens facin arribar la seva votació quedaran fora de concurs.  Extret de les bases del Concurs de Relats Curts online de TMB 2017

  Els concursants saben, coneixen i accepten que per la mera participació en aquest concurs cedeixen a favor de TMB, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació per, entre altres drets, reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les a través de qualsevol format, suport i modalitat d’explotació, incloent-hi, entre d’altres, la digitalització i qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i explotacions derivades. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins al màxim període de protecció legal [70 anys després de la mort de l'autor].  Extret de les bases del Premi Flor Natural de Poesia Ciutat de Castelló 2017

  S’establix un únic premi amb una dotació de nou-cents euros (900,00 €), condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost municipal de 2017.  Extret de les bases del Premi Literari Vila d'Ascó 2017

  L'Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria. (...) L'Ajuntament accedirà a la propietat de les obres premiades.  Extret de les bases del Premi Joaquin Ruyra de narrativa juvenil i del Premi Josep Maria Folch i Torres de narrativa infantil (2015)

  L’autor es compromet a fer 5 fòrums gratuïts a escoles i els dos primers cursos de ser inclòs en el Pla Lector.  Extret de les bases del Premi de contes per a infants Joles Sennell, La Seu d'Urgell (2016).

  Categoria E. Autors a partir de 18 anys. Dotació: 300 € de La Caixa, 100 € de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, material informàtic valorat en 100 € del Consell comarcal de l’Alt Urgell, una llibreta d’estalvis amb un import de 30 € de La Caixa, una entrada doble per una activitat cultural programada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un val de compra per valor de 25 € de la llibreria Fiord, una entrada doble de Cinemes Guiu, un trofeu del Banc de Sabadell i un lot de llibres.  Extret de les bases del XIX Premi de narrativa Montserrat Roig (2015)

  Els autors han de presentar 5 exemplars en paper i una còpia en suport digital (CD, llapis de memòria o per correu electrònic. Les obres que es rebin sense contingut dins el suport digital o sense document adjunt quedaran eliminades del premi.  Extret de les bases del IV Premi Punt de Llibre de Contes de Lleida (2015)

  Dotació: Una estància amb sopar tradicional per a 2 persones a escollir entre 95 establiments, un xec regal per import de 125 euros per l’adquisició de llibres i la difusió del conte al nostre Web i les xarxes socials.  Extret de les bases del I Premi Vila de Teulada de narrativa juvenil 2015

  L'autor/a o autors premiats es comprometen a col·laborar en aquells actes relacionats amb el premi que l'organització estime escaients, com per exemple: acudir personalment a l'acte de lliurament del premi; formar part del jurat avaluador dels treballs presentats a la convocatòria següent en què ha estat guardonat, si es considera convenient; acudir personalment a l'acte de presentació de la publicació del treball premiat.  Extret de les bases del II Premi de Novel·la Curta Poble de Barxeta 2015

  Un plagi total o parcial d'una obra anteriorment editada anul·laria el premi en cas que l'hagués obtingut.  Extret de les bases del IV Premi Punt de Llibre de Contes 2015

  Dotació: Una estància amb sopar tradicional per a 2 persones a escollir entre 95 establiments, un xec regal per import de 125 euros per l’adquisició de llibres i la difusió del conte al nostre Web i les xarxes socials.  Extret de les bases del XIV Premi Barcanova 2015

  Qui es presenti al Premi no podrà participar com a lector d'originals.  Extret de les bases del 35è Premi BBVA Sant Joan 2015

  Els originals s’han de presentar per quintuplicat (!), mecanografiats (!), a doble cara (!), convenientment relligats (!), i han de dur el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor.  Extret de les bases del XXXII Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre

  Si en el termini d’un any, l’entitat convocant —que tindrà els drets de publicació de la primera edició— no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. (...) L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada.  Extret de les bases del I Concurs Literari Gats del Reg

  Els premis a la millor poesia o relat curt són: 1 lot de menjar per a gatets de la casa Husse.com.  Extret de les bases del XIX Premi Enric Valor de novel·la en «valencià» de la Diputació d'Alacant

  L'obra també es podrà presentar en format digital (pdf), tot adjuntant a la sol·licitud de concurrència tres memòries USB o el/els CD amb el text de l'obra.  Extret de les bases del XII Concurs Relats Breus de Dones Paraules d'Adriana 2012

  Punt 11) L'aprovació d'aquestes bases quedarà supeditada a la condició suspensiva de l'existència de crèdit a la partida pressupostària 0202320148100 per a l'exercici 2013.  Extret de les bases del I Concurs Literari amb Risc convocat per la revista El Procés el 2012

  Punt 9) La revista El Procés també es reserva el dret de fer escarni públic de les obres que consideri pèssimes, mancades de qualitat, indignes del concurs o de circular lliurement. S’entén que els autors que participen en el concurs accepten la possibilitat que les seves obres siguin escarnides.  Extret de les bases del 48è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·la infantil i del 37è Premi Joaquim Ruyra de novel·la juvenil 2010

  k) L'autor es compromet a fer 10 fòrums virtuals a escoles i 5 fòrums presencials els dos primers cursos de ser inclòs en el Pla Lector (2012-2014).  Extret de les bases del 48è Premi de Contes per a infants «Lactància i criança» 2010

  Que la presència de l’alletament en els contes infantils pugui aparèixer contextualitzada i normalitzada com a part intrínseca de la vida dels infants, de les seves famílies, de la societat. (...) Hi poden participar totes les persones que tinguin traça a escriure contes i/o a il·lustrar-los, interessats en el tema de la lactància i la criança natural. (...) La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna es reserva el dret d'utilitzar el material presentat al concurs per a la promoció de la lactància i criança natural, sense ànim de lucre.  Extret de les bases del IV Premi Internacional de Novel·la Negra RBA 2010

  Podran optar-hi les novel·les de gènere negre, escrites originalment en qualsevol llengua però presentades en castellà o en anglès.  Extret de les bases del 45 Premi de Poesia Amadeu Oller per a poetes inèdits 2009

  La Parròquia de Sant Medir, de la Bordeta de Barcelona, ha instituït a la memòria de mossèn Amadeu Oller, el premi de poesia que porta el seu nom, destinat a poetes inèdits en llengua catalana que no hagin superat els trenta anys i que no hagin editat cap obra d'una manera impresa o digital (blog, pàgina web, portal, etc.)  Extret de les bases dels XXVI Premi Literari Vila d'Ascó 2009

  L'Ajuntament d'Ascó accedirà a la propietat de les obres premiades. (...) No s'assumiran responsabilitats per pèrdues o deterioraments. (...) L'Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.  Extret de les bases del II Concurs de Relats Curts Miners 2009 convocat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears

  6è- Les persones premiades estaran, llevat de circumstàncies degudament acreditades, obligades a assistir als actes de lliurament dels premis, que es realitzaran en acabar la Junta General Ordinària de Col·legiats corresponent al segon semestre de 2009. L'absència injustificada significarà la renúncia voluntària a l'import del premi.
  9è- Tots els originals premiats i no premiats quedaran en propietat del Col·legi, que podrà fer-ne ús per a la seva publicació en qualsevol dels mitjans que disposa actualment el Col·legi o que pogués disposar en el futur.  Extret de les bases del II Premi de Poesia Fundació Jesús Serra 2009

  Cada poema s'ha de presentar en format DINA4 (preferentment en paper reciclat o lliure de color).  Extret de les bases dels Premis de Sant Joan Despí 2009

  Notes: Les obres premiades quedaran de propietat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que es reserva el dret de publicar-les fent constar el nom de l'autora o autor.  Extret de les bases del Premi Columna Jove 2008

  Punt g.: Durant la primera quinzena del mes de gener s'enviarà una carta per conducte fefaent a tots els concursants que no hagin resultat seleccionats com a guanyadors del premi oferint-los un termini de quinze dies perquè passin a recollir els originals de les seves obres.  Extret de les bases del Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil 2008

  Si el primer premi és de literatura infantil, el segon premi serà de literatura juvenil, i si el primer premi és de literatura juvenil, el segon premi serà de literatura infantil.  Extret de les bases del II Concurs de contes infantils 'Lactància i criança'. Federació Catalana de Grups de Suport a la lactància materna, 2008

  Hi poden participar totes les persones que sàpiguen escriure contes i / o il.lustrar-los i que estiguin interessades en la lactància i la criança materna.  Extret de les bases del Premi de narrativa mediterrània Pare Colom d'Inca, 2008

  Aquesta obra no podrà haver-se presentat en cap altre concurs literari.  Extret de les bases del Premi de Novel.la Negra 'Crims de Tinta' 2008

  L’original haurà d’anar acompanyat d’una declaració sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel.la presentada al concurs i d’una declaració jurada en la qual manifesti que els drets de la novel.la són lliures a tot el món. [...] La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d’una obra al premi. Els participants hauran de comunicar si obtenen algun premi per l’obra presentada al concurs i, conseqüentment, renunciar per escrit a participar-hi.  Extret de les bases del XIV Premi de narrativa Frederica Montseny 2008

  Aquest concurs s'adreça només a dones. [...] Podran concursar-hi obres de narrativa (novel.la breu, conte unitari o relat). [...] Amb una extensió de 4 fulls i màxim de 12 fulls.  Extret de les bases del Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2008

  Els treballs que optin al premi han de ser originals i inèdits. Si alguns dels poemes del recull han estat publicats, l'autor ha d'indicar quins són i on s'han publicat. [...] Els mantenidors actuen amb la màxima llibertat i discrecionalitat per emetre el veredicte.  Extret de les bases del VI Premi Ramon Vinyes de Teatre 2008. Institut Municipal de Cultura de Berga

  Dos exemplars dels textos presentats en sis còpies quedaran en dipòsit de la Biblioteca Ramon Vinyes de Berga i un altre a l'IMCBE.  Extret de les bases del V Certamen Literari Montserrat Miró 2008. Associació Antics Alumnes de Sant Nicolau. Sabadell

  Aquest premi s'adreça a qualsevol persona amb ganes d'escriure. Els treballs que hi optin han de narracions curtes. Extensió màxima: 5 fulls DIN A4. Els treballs s'han de presentar en 9 còpies (original i 8 còpies), mecanografiats a doble espai, amb mida de lletra adequada i llegibles. Els treballs es lliuraran dins d'un sobre gran (...) Dins d'aquest sobre caldrà incloure un altre sobre petit amb el nom de l'autor i el títol de l'obra.  Extret de les bases del X Premi de contes 'Vet aquí un gat...' 2008. Ajuntament de Montcada i Reixach

  Els treballs s'han de presentar per triplicat, escrits amb ordinador, per una sola cara amb tipus de lletra Arial i grandària 12, amb interlineat d'1'5 cm (amb els marges de les pàgines següents: superior de 3'5 cm, inferior de 2'5 cm i dret i esquerra de 3 cm).  Extret de les bases del Premi de Novel.la Breu Ciutat de Mollerussa 2008.

  D'originals, caldrà presentar-ne sis còpies impreses, degudament enquadernades i juntament amb el suport informàtic. (...) Les pàgines del treball hauran d'anar numerades. (...) Els treballs presentats al premi no es retornaran.  Extret de les bases dels Premis Vila de Teulada 2008.

  Els autors premiats es comprometen a: presentar els seus treballs, una vegada concedits els premis, en suport informàtic (Word o altre compatible); col.laborar en aquells actes relacionats amb el premi que els organitzadors estimin escaients, com per exemple, acudir personalment a l'acte de lliurament de premis, formar part del jurat avaluador dels treballs presentats a la convocatòria següent en què ha estat guardonat, si es considera convenient, acudir personalment a l'acte de presentació de la publicació del treball premiat. El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic a la Casa de Cultura de l'Ajuntament de Teulada, la data i hora del qual s'anunciarà oportunament.  Extret de les bases del Premi Literari Vila d'Ascó 2008 i III Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó.

  L'Ajuntament d'Ascó accedirà a la propietat de les obres premiades [...] No s'assumiran responsabilitats per pèrdues o deterioraments [...] L'Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants a la convocatòria d'aquest Premi.  Extret de les bases del Premi Enric Valor de novel.la en «valencià» 2008.

  Clau Sisena.- Si escau, una comissió lectora designada pel president de la Diputació d'Alacant, a proposta del diputat delegat de l'àrea de Cultura, que la presidirà, i integrada per persones idònies, podrà seleccionar-ne, amb la lectura prèvia de les obres presentades i amb les reunions necessàries, aquelles que, pels seus mèrits, es creguen adequades perquè el jurat les debata.  Extret de les bases dels premis Terra de Fang, de prosa, poesia, assaig i autor local 2008.

  No pot recaure més d'un premi (prosa, poesia, assaig, especial autor local) a una sola persona [...] La Casa de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre accedeix a la propietat dels treballs premiats.  Extret de les bases dels Premis Recull 2008.

  Punt d) El jurat pot declarar els premis deserts o concedir accèssits en lloc d'atorgar-los.  Extret de les bases del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2008. Editorial Planeta i Govern d'Andorra.

  «4a Jurat i votació: El sistema d'anàlisi, qualificació, selecció i votació de les obres presentades serà el que estableixin Editorial Planeta i el Govern d'Andorra, que no es comprometen que les obres presentades siguin necessàriament examinades i qualificades pel Jurat, essent suficient l'avaluació d'aquestes per les comissions lectores que correspongui, d'acord amb el lliure criteri d'Editorial Planeta i el Govern d'Andorra en l'organització del Concurs.» (...) En queden excloses les obres dels autors que hagin mort abans d'anunciar-se aquesta convocatòria.  Extret de les bases del XVIII Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda de Molins de Rei.

  Punt 13.- Les autores seleccionades no podran renunciar a la publicació dela seva obra i hauran de trametre a l'organització el text en format digital.  Extret de les bases del Premi de Relats Breus Sant Joan Despí 2008.

  Dotació del Primer premi: 1.176,48 euros. Segon premi: 588,24 euros. Premi especial Sant Joan Despí: 705,89 euros.  Extret de les bases del III Concurs de relats breus per a dones Joana Raspall 2007. Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat.

  En aquest concurs s'hi poden presentar totes les dones de més de 16 anys que ho desitgin amb relats breus de tema lliure. Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, la utilització d'un llenguatge no sexista i un enfocament de relat que no usi els estereotips masculins i femenins tradicionals.  Extret de les bases dels Premis de la Nit Literària Andorrana 2007 convocats pel Cercle de les Arts i les Lletres i dotats per diverses entitats bancàries

  8. Si transcorreguts tres mesos des de la concessió dels premis de la Nit Literària Andorrana, els autors [guanyadors?] no s'han posat en contacte amb el patrocinador del premi per a la seva publicació, el dotador no publicarà l'obra en qüestió.

  12. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o deteriorament que puguin sofrir les obres. Tanmateix, els organitzadors posaran la màxima cura en la seva conservació.  Extret de les bases dels Jocs Florals de Santa Coloma 2007. Santa Coloma de Gramenet - Pacsa.

  El jurat dels Jocs Florals podrà modificar la distribució [econòmica?] dels premis o declarar-los deserts en funció de la qualitat dels poemes presentats.  Extret de les bases del Premi Casa Nostra de Suïssa. Federació de les Associacions Regionals de catalans a Suïssa (CNS) 2007.

  Els treballs han d'estar escrits en català, però excepcionalment i només per als participants catalans i suïssos de la segona generació residents a Suïssa, es podran presentar en una de les llengües oficials suïsses. Els treballs s'han de presentar escrits a doble espai i per una sola cara, amb tipus de lletra Arial de mida 12 i marges de 2,5 cm en ambdós costats. S'acompanyaran d'un CD amb el text (o excepcionalment en disquet de 3'5").


  Nota: Aquesta pàgina de «Gràcies i desgràcies de les Bases dels Premis Literaris» s'il.lustra amb la imatge d'un dels anuncis antològics que han acompanyat els viatgers al costat de les carreteres de l'era del prepeatge. La xuleria del «Tío Pepe» va ser creada als anys vint per Luis Pérez-Solero. Gràcies. I desgràcies. De res.
| Tornar a dalt | Portada Estiraboli |