andreu sotorra





A LLOGUER O NOLI

[fragment]



allogueronoli







| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |