«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 19 - Maig 2003

Instàncies líriques
Ara que ha passat la Setmana de la Poesia de BCN és bo fer notar que la poesia administrativa pul.lula pels despatxos oficials en hores d'esbarjo. Com a mostra, aquesta instància que, via electrònica, ha fet córrer un poeta empipat per commemorar el seu aniversari:
«El signant de la present, Jordi Parramon i Blasco, amb NIF núm. 37727412-Y, nascut a Barcelona el 7 de maig de 1956, resident a Terrassa (Vallès Occidental) i localitzable a l'adreça electrònica mailto:jparramon@parlament-cat.net, pren la paraula i bonament
»EXPOSA:
»QUE ha escrit poesia més que cap altre gènere de manera ininterrompuda i mirant de perfeccionar-se des que tenia catorze anys, raó per la qual els seus coneguts el consideren poeta.
»QUE va cursar estudis Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, on obtingué el títol de Llicenciat el 1980 i el de Doctor el 1988.
»QUE és autor dels següents reculls de poesia, tots publicats per editorials i entitats dedicades a la cultura: Dotze cançons amb tornada (El Llamp, Barcelona 1987); Corona i cadena (Infografia Selecta, Barcelona 1989); Personatge isòsceles (Columna, Barcelona 1990); Quadern del seny pretès (Columna, Barcelona 1992); Claustres i àgores (Columna, Barcelona 1994); Primer recull factici (1981-1997) (Amics de les Arts, Terrassa 1999), guardonat amb el XIV Premi "Miquel Martí i Pol", de Roda de Ter (1998), i A l'última ribera (en preparació). Això, sense comptar altres edicions fetes per compte propi.
»QUE és autor dels llibres d'investigació següents, relacionats amb l'art poètica: Repertori mètric de la poesia catalana medieval (tesi doctoral) (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1992); Diccionari de poètica (Edicions 62, Barcelona 1998), i Ritmes clàssics (Quaderns Crema, Barcelona 1999), a més de nombrosos articles en revistes i miscel.lànies.
»QUE ha publicat en reconegudes editorials les traduccions de poesia següents: d'Imre Madach, La tragèdia de l'home (drama en vers, en col.laboració amb B. Déri) (Edicions 62, Barcelona 1985); Poesia francesa contemporània (Edicions 62, Barcelona 1987); de Publi Ovidi Nasó, Les metamorfosis (Quaderns Crema, Barcelona 1996), guardonat amb el Premi de la Crítica "Serrador" (1996), el Premi "Cavall Verd" de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (1997) i el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes (1997), i amb mencions de l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura; de Gai Valeri Catul, Poesies completes (Edicions 62, Barcelona 1999); de Publi Ovidi Nasó. Amors (Quaderns Crema, Barcelona 2000), i de Sext Properci, Llibre primer d'elegies (en preparació).
»QUE entre 1980 i 1986 fou membre de l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, i en l'actualitat ho és de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a més de pertànyer a diverses associacions relacionades amb la llengua, la literatura i la cultura.
»QUE, com a conseqüència de les publicacions esmentades i d'altres activitats en l'àmbit de la literatura, les seves dades figuren al registre "Qui és qui" de la Institució de les Lletres Catalanes, on qualsevol que hi tingui interès les pot consultar.
»QUE tot sovint les associacions de les quals forma part i altres instàncies acadèmiques li envien cartells i propostes de programes amb els quals el conviden a participar en actes, congressos i miscel.lànies, sense que pugui correspondre a totes aquestes invitacions, com fóra el seu desig.
»QUE, això no obstant, des que es van començar a celebrar les jornades de "Barcelona Poesia", ara fa set anys, ha hagut d'assabentar-se'n pels mitjans de comunicació i els programes editats quan ja tot era dat i beneït, sense que en cap ocasió els organitzadors s'hagin dignat a adreçar-se-li personalment de manera prèvia per anunciar-li la convocatòria, demanar-li suggeriments ni proposar-li de participar, si li venia de gust; fet del qual es pot deduir que els organitzadors no estan al corrent de qui és poeta en aquest país o bé que ell no és poeta a parer dels organitzadors, com a hipòtesis més benignes.
»QUE, pels contactes que té amb altra gent de lletres, ha pogut saber que el seu cas no és únic, ja que coneix alguns poetes ben considerats i amb obra publicada i premiada que tampoc no han estat mai cridats a participar en la Setmana (i, com que l'autor d'aquesta nota l'escriu a títol personal, s'excusa de donar noms d'altres perjudicats).
»QUE, en canvi, ha constatat l'existència de certs poetes que, sense ser autors veterans ni de prestigi indiscutible, apareixen una vegada i una altra en els programes de "Barcelona Poesia", pràcticament cada any (i aquí tampoc no cal donar noms perquè són fàcils de trobar), cosa que dóna lloc a hipòtesis no tan benignes.
»QUE ja ha presentat queixes pels mateixos fets que motiven aquesta en anys anteriors i, tot i que sempre han estat infructuoses, l'esperança és l'últim que es perd. Per la qual cosa
»DEMANA:
»QUE en el futur les convocatòries de la Setmana es facin saber, com a mínim, a tots els poetes censats per la Institució de les Lletres Catalanes, i, per tant, es tinguin en compte els principis de publicitat i transparència que obliguen les actuacions d'una Administració al servei del poble.
»QUE, si els organitzadors persisteixen en els mateixos vicis denunciats a dalt, se'ls destitueixi i se'n nomeni uns altres que sàpiguen fer-ho bé.
»Drets que espera veure reconeguts ben aviat per aquest Consistori, per a ell mateix i per a tots els que, lamentablement, es troben en la mateixa situació.
»Lliurada a Barcelona, el set de maig del dos mil tres, aniversari del sotasignant.
Jordi Parramon.»

Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |